Rào chống chuột ô tô mazda tuyệt đối 100%, Lưới quây chống chuột ô tô,quây xe NanoPK

2.577.000